Блог  

Моето участие в тренинг "Развиване и адаптиране на неформални методи на обучение към нуждите на непридружени непълнолетни бежанци"

Моето участие в тренинг "Развиване и адаптиране на неформални методи на обучение към нуждите на непридружени непълнолетни бежанци"

Благодарение на Рийчаут.БГ, през декември 2017 участвах в обучение по програмата Еразъм+ организирано от Verein InterAction и осъществено в Трофайах, Австрия. По време на тренинга се учихме как да развиваме и  адаптираме методи и практики на неформално образование в работата с непридружени непълнолетни бежанци и търсещи закрила. Една от основните цели беше да разработим образователни дейности и игри за деца, които се намират в изцяло нова за тях културна и обществена среда.
Темите бяха:   „Човешки права“, „Равнопоставеност на половете“, „Сексуално образование“ и „Културно многообразие на Европа“. Имахме възможност да се запознаем и да работим с непридружени непълнолетни, настанени в специално обособени центрове за грижа в близост до градчето. Някои от тях вече свободно ползваха немски и английски, докато други можеха да общуват само на родните си езици, което отвори въпроса за подходящите начини за осъществяване на превод, когато е необходим по време на заниманията ни. Във фокус групата, която беше организирана по време на обучението, отделихме специално време да говорим за ситуацията на уязвимост и какво поведение и какви рамки са уместни при работата с непридружени деца бежанци. Обсъждахме добри практики в процеса на интеграция на търсещите закрила и споделяхме своя опит.
В хода на обучението, първоначално, през интерактивни разговори и дейности, включващи общуване и изследване на много нива: действия, образи, игри, се запознахме с методите на неформалното образование. Всички занимания бяха така организирани, че ни е да усвоим методите от позицията участника, а не на напътстващия или ръководещия процеса, което намирам за много ценно и интересно като опит, защото съм човек, израстнал и обучавал се в едностранчивата учебна програма, наследена от социализма. Беше поставен акцент върху важността на личната инициатива и личният подход, оставяне на място за „произвеждане“ на собствено знание, за желанието и за интереса на участниците изобщо.
Обратната връзка и обменянето на впечатления, изводи и коментари след всяка дейност, както и игрите, които овладяват склонността на ума да блуждае и да се разсейва, добавят съвсем нови образователни функции към този процес на опознаване на света, който събужда любопитство и чувство за отговорност вместо да издига възпроизвеждането на синтезирана преразказана информация като идеал.
Радвам се, че имах възможността да бъда и в ролята на организатор-координатор на такъв тип опознавателен процес. Много от децата търсещи закрила и от маргинализирани групи имат трудности със съсредоточаването и, може би, един от начините за тяхното преодоляване би бил работата с тях да ангажира в по-голяма степен и кинетичната им енергия и да следва и развива естествени за интересите им пътища. Нашата работа като учители и доброволци в голяма степен е да наваксваме културни празнини от всякакво естество, което същевременно не задава непременно затворени рамки, съсредоточени главно върху липсващото минало, а би трябвало да позволява да търсим мястото си в съвремието.

Никол Карапеева е доброволец на Рийчаут.БГ. Тя вече няколко години работи с непридружени непълнолетни деца бежанци, които получават подкрепа в нашия център.


Фондация Рийчаут