Нашият екип  

Екип

 

Ваня Николова е завършила клинична психология в СУ „Св. Климент Охридски”.  В областта на психичното здраве работи от 2005 година. През 2014 година се дипломира като психодрама терапевт. Ваня притежава сертификати за работа с Тест за училищна готовност на проф. Пл. Калчев, Скрийнинг тест за детско развитие Denver II и Многомерна скала за агресивност в юношеска възраст (МСА).
Била е психолог във Фондация „Асоциация Анимус”, а също и в специална група на детска градина. В момента е психолог в специализиран център за деца и младежи.
Като психолог към Рийчаут.БГ започва да работи от 2012 година. Интересува се от емоционалното развитие на децата и подрастващите и способностите им да се забавляват и растат.

Грета Джурова е завършила ВТУ "Кирил и Методий", специалност Предучилищна и начална училищна педагогика. Работи 17 години като начален училител. Има богат опит в работата с деца от малцинствата. През годините сред учениците й е имало деца лишени от родителска грижа, както и деца със СОП. Грета се присъедини към екипа на Рийчаут в началото на лятната ваканция, след края на учебната 2016/2017 година. Тя води нашата занималнята за деца в риск от отпадане от училище. Помага им да наваксат пропуснатото и се стреми да повиши мотивацията им за учене. "Винаги ме е привличала работата с деца със затруднения, за мен те са един вид предизвикателство."

Десислава Узунова е завършила специалност българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Има магистърска степен по „Литературознание” от същия университет. Към момента е редовен докторант по „Теория на литературата” в СУ „Св. Климент Охридски”. Основните й интереси са в областта на психоанализата и деконструкцията. В периода 2015-2017 г. провежда семинарни упражнения по „Теория на литературата” на бакалаври в СУ „Св. Климент Охридски”. През последните години към заниманията й се добавя подготовка на ученици за матура по БЕЛ след 7 клас и държавни зрелостни изпити след 12 клас. „Работата ми с децата от Рийчаут е повече от предизвикателство, което лично за мен се състои в това да създам у тях едно различно мислене за света на литературата. Нашите занимания стартираха с четене на кратки художествени текстове, върху които се опитваме да разсъждаваме, поставяйки ги в различни смислови контексти. Основната идея на тези занимания е те да подобрят начина си на изразяване, да разширят речника си от думи и най-вече да чрез анaлиза на конкретно произведение да разширят кръгозора и въображението си, виждайки пред себе си различни светове и култури. Разбира се, пред нас застават много бариери, свързани с най-вече ниската грамотност (езикова и контекстуална), както и с липсата на социокултурна компетентност на голяма част от учениците. Въпреки това, аз вярвам, че с последователна и упорита работа, ние можем да достигнем до един приличен минимум от заложената цел и дори бихме могли да мислим и в една още по-амбициозна (към този момент) посока, свързана с писане на различни в жанрово отношение текстове – нещо, което е изключително важно да се усвои и развие като умение.”

 

Михаил Михайлов е магистър по Клинична и консултативна психология от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има богат практически опит като възпитател в SOS детски селища. В продължение на две години е работил като психолог с лица, зависими от психоактивни вещества. От 2011г.  до момента  работи като психолог в Център за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ, където предоставя консултации на уязвими търсещи закрила и бежанци.
Научният му интерес е в областта на психоанализата и в периода от 2006-та до 2012-та година участва като котерапевт в две групи за Индивидуална психоаналитична психодрама. През този период се среща с проблемите на възрастни, юноши, деца лишени от родителски грижи, деца насочени от Центрове за обществена подкрепа и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни,  както и деца, отглеждани в биологичните им семейства.
Към екипа на Рийчаут.БГ се присъединява през 2014 година.

 

 

Поля Михайлова е начален учител с голям опит. В първите години от професионалния си път преподава в училище в малко населено място, което ѝ дава възможност да натрупа опит в работата с деца от ромски произход. Работила е и с ученици със СОП. За да повиши своите компетентности като учител Поля е участвала в различни проекти като: "Успех", "Енвижън - един компютър - много мишки". Към нашият екип тя се присъедини в началото на учебната 2013/2014 година, когато стартирахме Следобедната занималня за деца лишени от родителска грижа. Нейните първи ученици в Рийчаут.БГ бяха деца, които нямаха необходимите знания и умения за постъпване в първи клас. За работата си в организацията споделя:  "Да бъдеш преподавател на децата, включени в програмата на Рийчаут е предизвикателство и голяма отговорност".
През 2014 година Поля беше отличена от РИО-София с награда за цялостна дейност, заслуги и принос към столичното образование.

 

Росица Савова  завършва бакалавърска степен по Специална педагогика, профил „Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност” в СУ„Св.Климент Охридски”, а през 2009 г. взима магистърска степен по Логопедия в същия университет. Има завършен момент курс за провеждане и практикуване на Тест „Диагностика и превенция на езика 3-4” с правоспособност на екзаминатор и за Картитен тест за фонологично осъзнаване. Участва в адаптирането на системата за алтернативна комуникация  „Макатон“ за употреба в България.От 2007 г. е специалист от екипа на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, гр. София.
Като логопед в Рийчаут.БГ започва да работи през 2012 година. Професионалните ѝ интереси са свързани с повишаване на езиковата компетенция и логопедичната терапевтичната работа на деца в училищна възраст, юноши и възрастни.

 

Фондация Рийчаут