Проекти  

InteGreat - Аз съм дизайнер на моето бъдеще

С проект „InteGreat – Аз съм дизайнер на моето бъдеще” започваме една съвсем нова инициатива, която е насочена към младежи от Украйна.

По-русски смотрите ниже.

Українська мова нижче.

Цел и задачи на проекта
Проектът цели да създаде програма за въвеждащо обучение по уеб дизайн и стаж като по този начин осигури не само перспективи за младежите от Украйна в една от най-бързоразвиващите се сфери, но също да им осигури контакти и познанства с водещи специалисти в областта на уеб дизайна, рекламата и маркетинга.

За кого е проектът?
Проектът е предназначен за 12 младежи – 10 младежи бежанци от Украйна на възраст 16-35 години и 2 младежи бежанци или мигранти от други държави.

Процедура за кандидатстване
Попълване на кратка анкетна карта с отворени и затворени въпроси.

Кратко мотивационно писмо на български,украински или руски език. В него кандидатите трябва да опишат мотивацията си за участие в програма InteGreat.

Можете да попълните форма за кандидатстване тук: https://forms.gle/TyWcZCFEy6HmVuZZ9

График

Кандидатстване: 15.01.2023 – 02.02.2023г.

Уведомяване на кандидатите:  03.02.2023 г.

Провеждане на обучението: 07.02. – 31.03.2023 г.

Стаж: По индивидуален график.

Описание 
Обучението ще се проведе по предварително изготвена програма от 10 теми. Всяка тема ще бъде преподавана за 3 часа в онлайн формат. По време на лекциите наред с теоретичния материал ще се работи и със специализиран софтуер.  Освен лекциите програмата ще включва серия от индивидуални или групови текущи домашни задания. Всеки от участниците в обучението ще има право на допълнителна индивидуална помощ.  След приключването на лекционния материал всеки от участниците ще има финален проект, чрез който ще приложи всичко научено. Всички проекти ще бъдат презентирани пред групата и представители на агенциите, които осигуряват стаж.

Програма на курса InteGrate
Всеки курсист в хода на обучението ще разработи свой сайт на избрана от него тематика. Първите 3 занятия касаят логистиката – представянето на курса, описание на домашните задания и тяхното изпълнение, теоретична част на уеб дизайна и въведение в софтуера. Следващите 4 занятия ще са практическата част по визуалното изпълнение на проект за уеб дизайн. В лекция 8 курсистите ще се запознаят с практиката на UX дизайна и неговото приложение в разработването на сайтове. Занятие 9 ще е подготовка за презентиране на завършения проект на всеки курсист – стратегия при създаването на презентация за уеб дизайн, технологически ограничения, насоки за контент и структура на презентацията, а втората част от предпоследната лекция ще е преговор на всичко до момента. Занятие 10 е самостоятелна презентация на всеки един от курсистите. Презентациите са онлайн пред представители на агенциите, които осигуряват стаж.

Лектор
Водещ на курса е Християн Митев, графичен и уеб дизайнер с 10 години професионален опит в създаването на дигитално и принт съдържание. Работи свободно със Photoshop, Illustrator, Xd, After Effects. Владее български и английски и има познания по украински език. Портфолио: https://www.hristiyan.eu/

Допълнителни материали
След всяка лекция ще се разпределят домашни задания и самостоятелна работа. Всеки курсист ще получава допълнителни материали към всяка тема – туториали в YouTube (на английски или украински/руски език), полезни линкове или допълнителна презентация с добри и лоши примери.

Софтуер
Софтуерът за курса е Adobe Xd, а занятията ще се провеждат в Zoom в работен ден от 18:00 часа.

Стаж
Ще бъде осигурен стаж в рекламна агенция или друга компания. На всеки стажант ще се обърне персонално внимание. Ще му се даде възможност да прилага на практика наученото по време на обучението. Завършилите стажа ще получат сертификат и препоръка.

Допълнителна информация
Курсът се провежда изцяло онлайн на български език. Доброто познаване на български език  е важно за освояването на материала. Курсът е различен от останалите уъркшопи по безплатния си характер и възможността да се презентира проект пред рекламни агенции или уеб студиа. През всичките занятия ще се задават множество полезни линкове, технически решения, както и нестандартни похвати. Подходящ е както за начинаещи, така и за хора с професионален опит в областта. Курсът покрива месечен абонамент за използвания софтуер. 

Линк към формата за кандидатстване: https://forms.gle/TyWcZCFEy6HmVuZZ9

Обучение по български език
В допълнение към курса по уебдизайн курсистите ще имат възможност да повишат владеенето си на български език в рамките на 22 занятия. Те ще бъдат в присъствена или онлайн форма. Ще бъде уточнено допълнително в зависимост от местоживеенето на курсистите.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или имате въпроси пишете на имейл: hristiyan@reachout.bg

Пректът е финансиран от фонд "Ние можем" на Фондация BCause: в помощ на благотворителността


Проект: InteGreat  - Я дизайнер своего будущего

О Фонде „Ричаут”

Фонд "Ричаут" поддерживает детей и молодых людей, находящихся в опасности, с целью обеспечения их благополучия, полноценной интеграции в общество и развития их индивидуальных способностей. С 2021 года у нас есть программа языкового обучения детей-беженцев и мигрантов болгарскому языку. До этого у нас изучали болгарский язык дети из Ирака, Ирана, Кубы, Марокко, Сирии и Украины. В особых случаях и в соответствии с потребностями детей, наряду с образовательным, мы оказываем психологическую и логопедическую поддержку.

В дополнение к нашей основной деятельности мы инициируем мероприятия, которые улучшают качество жизни группы, с которой мы работаем как художественная деятельность, разработка учебных материалов. Мы помогаем родителям и молодежи с социальным консультированием и ориентацией.

С проекта "InteGreat-я дизайнер своего будущего" мы начинаем совершенно новое направление, которое нацелено на молодежь из Украины.

Цели и задачи проекта
Проект направлен на создание программы начального обучения веб-дизайну и стажировке, тем самым обеспечивая не только перспективы для молодежи из Украины в одной из самых быстрорастущих сфер, но и предоставляя им контакты и знакомства с ведущими специалистами в области веб-дизайна, рекламы и маркетинга.

Для кого этот проект?
Проект рассчитан на 12 молодых людей – 10 молодых беженцев из Украины в возрасте 16-35 лет и 2 молодых беженца или мигранта из других стран.

Процедура подачи заявки
Заполнение анкеты с открытыми и закрытыми вопросами.

Краткое сопроводительное письмо на болгарском, украинском или русском языках. В нем кандидаты должны описать свою мотивацию для участия в программе InteGreat.

Вы можете заполнить форму заявки здесь: https://forms.gle/TyWcZCFEy6HmVuZZ9

График

Заявка: 15.01.2023 - 02.02.2023 г.

Уведомление кандидатов: 03.02.2023 г.

Обучение: 07.02. - 31.03.2023 г.

Практика: по индивидуальному графику.

Описание
Обучение будет проходить по заранее составленной программе из 10 тем. Каждая тема будет преподаваться в течение 3 часов в онлайн-формате. На уроках, наряду с теоретическим материалом, будет работать специализированное программное обеспечение. Помимо лекций, программа будет включать в себя серию индивидуальных или групповых текущих домашних заданий. Каждый из участников будет иметь право на дополнительную индивидуальную помощь. После завершения лекционного материала у каждого из участников будет заключительный проект, с помощью которого он будет применять все изученное. Все проекты будут представлены группе и представителям агентств, которые предоставляют стажировку.

Программа курса InteGrate
Каждый студент в ходе обучения будет разрабатывать свой сайт по выбранной им тематике. Первые 3 занятия касаются логистики-презентации курса, описания домашних заданий и их выполнения, теоретической части веб-дизайна и введения в программное обеспечение. Следующие 4 занятия станут практической частью визуального выполнения проекта веб-дизайна. В лекции 8 курсанты ознакомятся с практикой UX-дизайна и его применением в разработке сайтов. Занятие 9 будет подготовкой к презентации завершенного проекта каждого курсанта-стратегии при создании презентации для веб-дизайна, технологических ограничений, руководства по контенту и структуре презентации, а вторая часть предпоследней лекции будет повторение всего пройденного материала. Занятие 10-это самостоятельнаяпрезентацияпроекта каждого учащегося. Презентации проходят онлайн перед представителями агентств, которые предоставляют стажировку.

Лектор
Ведущий курса христиан Митев, графический и веб-дизайнер с 10-летним профессиональным опытом в создании цифрового и принт-контента. Работает с Photoshop, Illustrator, Xd, AfterEffects. Владеет болгарским и английским языками и имеет знание украинского языка. Портфолио: https://www.hristiyan.eu/

Дополнительные материалы
После каждой лекции будут назначены домашние задания и самостоятельная работа. Каждый курсант будет получать дополнительные материалы на любую тему-учебник на YouTube (на английском или украинском / русском языке), полезные ссылки или дополнительную презентацию с хорошими и плохими примерами.

Программное обеспечение
Программа курса AdobeXd, а занятия будут проходить в Zoom в рабочий день с 18:00.

Стажировка
Вам будет предоставлена стажировка в рекламном агентстве или другой компании. Каждому стажеру будет уделено персональное внимание. Это позволит ему применить на практике то, что он узнал во время обучения. Выпускники получат сертификат и рекомендацию.

Дополнительная информация
Курс проводится онлайн на болгарском языке. Хорошее знание болгарского языка важно для освоения материала. Курс отличается от других семинаров своим бесплатным характером и возможностью представить проект рекламным агентствам или веб-студиям. На всех занятиях будет задано множество полезных ссылок, технических решений, а также нестандартных приемов. Подходит как для начинающих, так и для людей с профессиональным опытом работы в этой области. Курс охватывает ежемесячную подписку на используемое программное обеспечение.

Ссылка на форму заявки: https://forms.gle/TyWcZCFEy6HmVuZZ9

Обучение болгарскому язык
В дополнение к курсу веб-дизайна у курсантов будет возможность повысить свое знание болгарского языка в течение 22 занятий. Они будут в очной или онлайн-форме. Уточняется в зависимости от места жительства обучающихся.

Если вам нужна дополнительная информация или у вас есть вопросы, напишите по электронной почтеhristiyan@reachout.bg


Проект: InteGreat - Я дизайнер свого майбутнього

Про Фундацію «Річаут»
Фундація «Річаут» підтримує дітей та молодь з вразливих груп з метою забезпечення їх добробуту, повноцінної інтеграції в суспільство та розвитку їхніх індивідуальних здібностей. З 2021 року ми маємо програму навчання болгарській мові для дітей біженців та мігрантів. До цього часу з нами вивчали болгарську мову діти з Іраку, Ірану, Куби, Марокко, Сирії та України. В особливих випадках і відповідно до потреб дітей, окрім освітньої, ми надаємо психологічну та логопедичну підтримку.

На додаток до  нашої основної діяльності, ми ініціюємо додаткові активності, які покращують якість життя групи, з якою ми працюємо, наприклад, мистецька діяльність, розробка навчальних матеріалів. Сприяємо батькам і молоді всоціальному консультуванні і орієнтуванні.

Проектом «InteGreat – я дизайнер свого майбутнього» ми починаємо абсолютно нову ініціативу, яка спрямована на молодь з України.

Проектом «InteGreat – я дизайнер свого майбутнього» ми починаємо абсолютно нову ініціативу, яка спрямована на молодь з України.

Мета і завдання проекту
Проект має на меті створити вступну навчальну програму з веб-дизайну та стажування, тим самим забезпечивши не тільки перспективи для молоді України в одній із найбільш швидкозростаючих сфер, а й забезпечивши її контактами та знайомствами з провідними фахівцями у сфері веб-дизайну, реклами та маркетингу.

Для кого цей проект?
Проект розрахований на 12 молодих людей – 10 юних біженців з України віком 16-35 років та 2 молодих біженців або мігрантів з інших країн.

Процедура подачі заявки для участі
Заповнення короткої анкети з відкритими та закритими питаннями.

Короткий супровідний лист болгарською, українською або російською мовами. У ньому заявники повинні описати свою мотивацію для участі в програмі «InteGreat».

Заповнити анкету можна тут: https://forms.gle/TyWcZCFEy6HmVuZZ9

Розклад

Прийом заявок: 15.01.2023 – 02.02.2023

Повідомлення кандидатів: 03.02.2023

Проведення навчання: 07.02. – 31.03.2023р

Стажування: За індивідуальним графіком.

Опис
Навчання проходитиме за заздалегідь складеною програмою з 10 тем. Кожна тема вкладатиметься 3 години в онлайн-форматі. Під час лекцій, окрім теоретичного матеріалу, також використовуватиметься спеціалізоване програмне забезпечення. Окрім лекцій, програма включатиме серію індивідуальних або групових поточних домашніх завдань. Кожен з учасників тренінгу матиме право на додаткову індивідуальну допомогу. Після завершення лекційного матеріалу кожен з учасників матиме остаточний проект, у якому вони застосовуватимуть усе, чому вони навчилися. Усі проекти будуть представлені групі та представникам агенцій, які проводять стажування.

Програма курсуInteGrate
Під час навчання кожен учасник курсу розробляє власний веб-сайт на обрану ним тему. Перші 3 заняття присвячені логістиці - презентація курсу, опис домашніх завдань та їх виконання, теоретична частина веб-дизайну та ознайомлення з програмним забезпеченням. Наступні 4 заняття будуть практичною частиною з візуальної реалізації проекту веб-дизайну. У 8й лекції учасники курсу дізнаються про практику UX-дизайну та його застосування в розробці веб-сайтів. Урок 9 буде присвячений підготовці до презентації виконаного проекту кожного учасника – стратегії створення веб-дизайну презентації, технологічним обмеження, вказівкам щодо змісту та структури презентації, а друга частина передостанньої лекції буде обговоренням усього, що було досі. . Урок 10 – індивідуальний виступ кожного з учнів. Презентації вестимуться в режимі онлайн перед представниками агентств з працевлаштування.

Викладач
Керівник курсу – Христіян Мітев, графічний та веб-дизайнер із 10-річним професійним досвідом у створенні цифрового та друкованого контенту. Вільно працює з Photoshop, Illustrator, Xd, AfterEffects. Володіє болгарською та англійською мовами й небогато українською мовою. Портфоліо: https://www.hristiyan.eu/

Додаткові матеріали
Домашнє та самостійна робота задаватимуться після кожної лекції. Кожен студент отримає додаткові матеріали до кожної теми – підручники на YouTube (англійською чи українською/російською), корисні посилання або додаткову презентацію з хорошими та поганими прикладами.

Програмне забезпечення
Програмне забезпечення для курсу — AdobeXd, заняття проходитимуть у Zoom у будні дні з 18:00.

Стажування
Стажування буде забезпечено в рекламному агентстві чи іншій компанії. Кожному практиканту приділятиметься індивідуальна увага. Буде надана можливість застосувати на практиці те, чого ви навчилися під час навчання. Ті, хто пройдуть стажування, отримають сертифікат та рекомендацію.

Більше інформації
Курс проводиться повністю онлайн болгарською мовою. Для засвоєння матеріалу важливим є добре володіння болгарською мовою. Курс відрізняється від інших тренінгів свої безкоштовним характером та можливістю представити проект рекламним агентствам чи веб-студіям. Під час занять буде запропоновано багато корисних посилань, технічних рішень, а також нестандартних понять. Він підходить як початківцям, так і людям з професійним досвідом у цій галузі. Курс покриває місячну підписку на програмне забезпечення, що використовується.

Посилання на анкету для подання заявки на участь: https://forms.gle/TyWcZCFEy6HmVuZZ9

Навчання болгарської мови
Крім курсу веб-дизайну, студенти матимуть можливість покращити своє знання болгарської мови протягом 22 занять. Вони будуть проходити в онлайн-форматі або за особистої присутності. Це буде уточнено додатково залежно від місця проживання учасників курсу.

Якщо вам потрібна додаткова інформація або у вас є запитання, пишіть на електронну адресу: hristiyan@reachout.bg


Фондация Рийчаут